Co trzeba wiedzieć o konkubinacie? | Kobieta sukcesu

Co trzeba wiedzieć o konkubinacie?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

rodzinaSprawy osobiste są nieodłączną sferą życia, w którym kariera zawodowa i biznesowa stanowi priorytet, szczególnie przed 40-stką. Dążenie do sukcesu nie powinno pomijać, ani spychać na drugi plan tego, jak czujemy się w domu, kiedy jeszcze w szlafroku i kapciach siadamy do porannej kawy lub herbaty. Sfera uczuć i zaspokojenia potrzeb duchowych powoduje, że niezależnie od światopoglądu i rozwoju zawodowego prędzej lub później przychodzi czas na ten poważny związek, małżeństwo, czy rodzicielstwo. Zmiany społeczne i kulturowe mocno wpłynęły i zmieniły tradycje katolickie, więc ślub nie jest już wcale konieczny każdej kobiecie i kochającej się parze.
Moda na życie w konkubinacie, który eliminuje wiele problemów formalnych i prawnych, nieuniknionych w przypadku rozpadu małżeństwa zakorzenia się coraz silniej. Do życia w miłości wystarczy dziś wspólne zamieszkiwanie, spędzanie czasu, decydowanie o wspólnych sprawach, także decyzje o rodzicielstwie i wychowaniu dzieci. Nowoczesnym kobietom nie potrzebny jest ślub kościelny ani urzędowy - w tym własnie kierunku zmierza ewolucja społeczna nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
Decydując się na to, trzeba mieć świadomość, że jest kilka istotnych kwestii, które dobrze mieć na uwadze, aby w przyszłości uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia i rozczarowania.

Polskie prawo nie przewiduje „zarejestrowania” konkubinatu. Decyzja partnerów płci przeciwnej o wspólnym życiu bez ślubu musi uwzględniać brak prawnych uregulowań pomiędzy konkubentami (tzn. konkubiną i konkubentem). Chociaż wydaje się, że tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego i więzi rodzinnych powinno rodzić skutki takie jak w przypadku rodziny utworzonej poprzez zawarcie małżeństwa, jednak formalnie i prawnie osoby żyjące w konkubinacie są dla siebie osobami obcymi.

Dla osób żyjących w konkubinacie istotne są zagadnienia związane z przyjściem na świat potomstwa. Trzeba podkreślić, że przypadku urodzenia dziecka nie ma domniemania ojcostwa. Następuje ono na zasadzie uznania, co w praktyce odbywa się poprzez złożenie przez ojca oświadczenia przed kierownikiem USC przy zgłaszaniu urodzenia dziecka, które powinno nastąpić w ciągu 14 dni od porodu. Istnieje też możliwość złożenia takiego oświadczenia jeszcze przed narodzeniem dziecka. Uznanie dziecka powoduje, że dane ojca umieszczane są w akcie urodzenia. Warto podkreślić, że wymagane jest wyrażenie zgody przez matkę dziecka na uznanie przez konkubenta. Ustalenia ojcostwa można w razie konieczności dochodzić na drodze sądowej, przy czym z powództwem może wystąpić tak samo matka, jak ojciec. Jednak bardzo ważne jest, że prawa dzieci ze związków konkubenckich są takie same jak dzieci zrodzonych z małżeństwa. Powstające relacje rodzic-dziecko w pełni podlegają postanowieniom (KRiO).

W życiu codziennym, zasady funkcjonowania społecznego są dla konkubentów bardziej przyjazne i wyrozumiałe niż prawo. Z racji wspólnego pożycia, zamieszkiwania i gospodarowania konkubenci są zaliczani w definicjach tylko niektórych przepisów (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Kodeks Karny) do osób najbliższych, tak samo jak członkowie rodziny. Wynika z tego, że wiele urzędów i instytucji traktuje konkubentów analogicznie jak małżonków. Dzięki temu nie ma utrudnień i dodatkowych ograniczeń w tak prozaicznych sprawach jak odbieraniu przesyłek pocztowych i kurierskich, przekazów pieniężnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy wydawanie przesyłek zostanie zastrzeżone. Wszelkie sytuacje związane ze zdrowiem i leczeniem nie różnicują statusu małżonka i konkubenta, Wymagają natomiast, aby pacjent wyraził zgodę na udzielanie informacji innym osobom, a więc także partnerowi.

Z uwagi na fakt, że konkubinat nie rodzi skutków prawnych dla partnerów, to w trakcie wspólnego życia nie jest tworzona wspólnota majątkowa łączna, brak jest możliwości korzystania z przywileju wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie są dostępne korzystniejsze stawki podatku od spadku i darowizn określonych dla I i II grupy podatkowej, ani nie następuje dziedziczenie po sobie tak jak w przypadku małżonków. Konkubenci nie są też wzajemnie zobowiązani do alimentów w sytuacjach określonych przez Kodeks Rodziny i Opiekuńczy (KRiO).
W rzeczywistości najkorzystniejsza wydaje się sytuacja, kiedy nabywane nieruchomości i ruchomości są nabywane przez oboje partnerów w częściach ułamkowych, a fakt ten znajduje pokrycie w aktach notarialnych, umowach i fakturach zakupu. Praktyka wskazuje, że sprawy nieco komplikują się w przypadku śmierci jednego z partnerów.

Dlatego najlepiej zawczasu zadbać o właściwe zabezpieczenie majątkowe i finansowe partnera na wypadek śmierci. Przede wszystkim konieczne jest sporządzenie testamentu. Nie należy zapominać, że lepiej dokonać tej czynności notarialnie oraz w sposób „krzyżowy”, co sprowadza się do sporządzenia testamentu i podpisaniu go przez każdego partnera na rzecz drugiego oraz ewentualnie wspólnych dzieci. Nabywanie spadku będzie odbywać się zgodnie z prawem spadkowym. W ten sposób można wyeliminować roszczenia spadkowe ustawowych spadkobierców zstępnych i wstępnych, ale nadal przysługuje im prawo do zachowku, który spadkobierca będzie musiał wypłacić w formie pieniężnej dobrowolnie lub z mocy wyroku sądu.
Również dość kłopotliwe i złożone wydają się kwestie rozdzielenia majątku i nakładów poniesionych w trakcie pożycia na tworzenie majątku, kiedy partnerzy podejmują decyzję o rozstaniu. Ponieważ w odniesieniu do nieruchomości podziałowi będą podlegać tylko te, nabyte przez partnerów na współwłasność w częściach ułamkowych z ujawnieniem udziałów w księdze wieczystej, to właściwym rozwiązaniem będzie zniesienie współwłasności i spłacenie partnera, który opuszcza nieruchomość. Także rzeczy niepodzielne będą przyznane jednemu z partnerów ze spłatą drugiego. W przypadku nabycia majątku rzeczowego na nazwisko tylko jednego partnera, ale za wspólne pieniądze, jedynym posiadaczem stanie się partner, który nabył rzecz. W przypadku ponoszenia nakładów przez jednego partnera na majątek będący własnością drugiego, wymagane jest rozliczenie i spłata, co wynika z zastosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu się.
Podziału majątku można dokonać polubownie, a w przypadku braku zgody sądownie.
Dane statystyczne GUS wskazują na rosnącą liczbę osób żyjących w konkubinacie. Świadczy o tym blisko 3 krotny wzrost liczby dzieci urodzonych z tych związków na przestrzeni ostatnich 20 lat.

W interesie partnerów oraz ich gospodarstw domowych jest znajomość aktualnego stanu uregulowań najistotniejszych kwestii dotyczących konkubinatu oraz monitorowanie wszelkich zmian ustawowych i kodeksowych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości zwyciężą rozwiązania, które okażą się korzystne ekonomicznie i prawnie dla tworzonych przez partnerów gospodarstw domowych.

_________
POLECAMY: Czytaj Przewodnik po ubezpieczeniach!

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.