Prowadzenie biznesu wymaga pokonywania barier | Kobieta sukcesu

Prowadzenie biznesu wymaga pokonywania barier

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

płot

Prowadzenie firmy dla coraz większej liczby osób jest sposobem na zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu zawodowemu. Lista korzyści z pewnością ma kilka mocnych pozycji, ale niestety każdy przedsiębiorca dobrze wie, że zmagania z trudnościami i przeciwnościami zabierają sporo energii i satysfakcji.

Konfederacja LEWIATAN, co roku dokonuje oceny barier, które istotnie przeszkadzają w rozwoju przedsiębiorczości. W raporcie „Czarna lista barier 2014” opisanych jest aż 460 przeszkód, hamujących nie tylko rozwój, ale także entuzjazm właścicieli firm oraz osób, które planują założenie firmy.
W odniesieniu do roku 2012 nastąpił wzrost aż o 43 bariery, chociaż rząd upiera się, że wszelkie wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom.
Podstawową barierą, która nie chce zniknąć z listy są zbyt wysokie podatki, oraz zbyt wysokie obciążenie kosztów pracy składkami ZUS.
Ponadto w Polsce funkcjonuje nieefektywny system stanowienia prawa, który wpływa na trwałość i wzrost barier. Prawo to, w sposób wadliwy traktuje mn. kwestie dochodzenia należności przez przedsiębiorców.

Istotne ograniczenia stwierdzono także w obszarach:
- prawa pracy – mało elastyczne rozwiązania, niedostosowane do aktualnego stanu gospodarki i kondycji przedsiębiorstw,
- systemu edukacji – w oderwaniu od prognoz dla rynku pracy
- niestabilności regulacji dotyczących ochrony środowiska
- niskiej efektywności zamówień publicznych – niska jakość procedur bez stosowania przez urzędników dobrych praktyk
- niskiej efektywności dla gospodarki wykorzystania dofinansowania ze środków UE
- inne

Konfederacja Lewiatan skupia liczne grono polskich przedsiębiorców i pracodawców.
Dokonuje ekspertyz makroekonomicznych, monitoruje problemy obecne w gospodarce, a także zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców.

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.