Wnioskowanie o fundusze UE | Kobieta sukcesu

Wnioskowanie o fundusze UE

Zamierzając ubiegać się o finansowanie działalności ze środków UE warto skorzystać z pomocy informacyjnej i szerokiego wsparcia wyspecjalizowanych firm, które pośredniczą w rozwijaniu polskiego biznesu w oparciu o inkubatory przedsiębiorczości lub inne źródła finansowania z udziałem funduszy UE.
Zadaniem doradców jest dobór źródeł finansowania dla różnych grup beneficjentów, zapewnienie narzędzi oraz dokumentów wspomagających właściwy wybór działania i najlepsze rozwiązania ekonomiczne i sprzedażowe.
Powierzenie się dobrej opiece zdecydowanie ułatwia złożenie wniosku i wymaganej dokumentacji o dofinansowanie z funduszy unijnych,
wnioskodawca_200x200
O środki mogą starać się:
- osoby indywidualne,
- przedsiębiorcy,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- rolnicy,
- instytucje kultury,
- placówki służby zdrowia,
- placówki oświatowych itd.

Fachowe wsparcie w tym zakresie oferuje portal wnioskodawca.eu .
Dostępne są również szczegółowe informacje i wzory dokumentów aplikacyjnych.
Abu skorzystać z tej oferty należy dokonać rejestracji na platformie.

W ramach podstawowej informacji, przybliżymy jedynie zarysy programów operacyjnych, które są przewidziane na lata 2014 -2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Jest to kontynuacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Sanowi podstawę do udzielania wsparcia dla przedsięwzięć wpływających na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażającego się głównie wzrostem nakładów prywatnych. Działania będą skoncentrowane na:
• wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
• wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
• wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK.

Aby uzyskać szczegółowe dane i dostęp do dokumentów i artykułów zapraszamy na portal
wnioskodawca.eu