Wybrane informacje Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa | Kobieta sukcesu

Wybrane informacje Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

knferencja prasowaPoszukując kierunków działania, posiadających preferencje w finansowaniu ze środków UE warto rozważyć możliwości rozwoju jakie stwarza Program Operacyjny Polska Cyfrowa w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Szczególnej uwadze naszych czytelników polecamy informacje o tych obszarach, gdzie istnieje dość realna szansa na wykreowanie nowatorskich i użytecznych projektów biznesowych, które będą spełniały określone cele i kryteria.

W ramach Osi II. E-Administracja i otwarty rząd i 4 celu szczegółowego : Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego – działanie 2 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego:

o dofinansowanie działalności mogą ubiegać się : jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.
Na dofinansowanie mogą liczyć innowacyjne pomysły podmiotów spoza administracji publicznej, które stworzą usługi, treści i aplikacje wykorzystujące e-usługi publiczne oraz informacje publikowane przez sektor publiczny. Przewiduje się, że premiowane będą projekty realizujące cele publiczne i prospołeczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępnych biuletynów i platform informacyjnych, istniejących i budowanych w ramach publicznych systemów teleinformatycznych.
Celem jest zwiększenie dostępności treści i usług zgodnie ze standardami WCAG

W ramach Oś III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa i 2 celu tematycznego: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych- 5 celu szczegółowego E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu.
Działanie 2 : Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji:

o dofinansowanie działalności mogą ubiegać się - organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
Środki przeznaczone są na realizację inicjatyw o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym, skierowane na podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia np. osoby niepełnosprawne i niemobilne. Chodzi tu o animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny i postawy partycypacyjne z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Celem jest stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji.

Więcej informacji o pozyskiwaniu funduszy UE.

Related Posts with Thumbnails


2 Trackbacks

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.